Dret Civil


El Dret Civil és aquella branca de l’Ordenament Jurídic que regula les relacions de caràcter privat entre les persones físiques i/o jurídiques.

El Dret Civil comprèn, entre d’altres, les següents matèries: estat civil, domicili, nacionalitat i capacitat jurídica de les persones, la possessió i propietat de les coses i béns i els seus efectes jurídics, les conseqüències de la mort d’una persona relatives a la transmissió dels seus béns i drets, contractes i tot allò relatiu a les responsabilitats i indemnitzacions pels danys i perjudicis causats a terceres persones sigui per culpa o negligència derivada d’un contracte o d’una acció anti jurídica.

A Morera Advocats tenim una àmplia experiència en l’àmbit de la responsabilitat civil extra contractual així com en l’àmbit de la problemàtica derivada del contracte d’assegurança.

A Morera Advocats oferim, entre d’altres, els serveis següents:

Responsabilitat civil contractual

Reclamacions per incompliment o compliment defectuós de tot tipus de contractes civils (compra i venda, arrendaments, etc.)

Reclamacions derivades dels contractes d’assegurança, tant des del punt de vista del consumidor com de la companyia d’assegurances.

Reclamacions derivades del contracte d’edificació (Llei d’Ordenació de l’Edificació).

Negociació i redacció de tot tipus de contractes civils (arrendaments, compra i venda, cessions, etc.)

Responsabilitat civil extra contractual

Reclamacions judicials i extra judicials derivades d’accions o omissions que generin perjudicis, siguin personals o materials (accidents, agressions, danys, etc)

Reclamacions per danys derivats de l’edificació.

Defensa judicial i extra judicial contra reclamacions derivades d’accions o omissions que generin perjudicis.

Indemnitzacions per danys

Estudi i formulació de la reclamació per danys personals o materials derivats de qualsevol causa que pugui generar responsabilitat.

Defensa contra aquestes reclamacions formulades per tercers.

Incapacitacions

Gestió i formulació de la demanda per a la incapacitació civil de les persones, constitució de la tutoria, curatela i assessorament al tutor o curador en el decurs de la duració del seu càrrec.

Presentació anual de comptes al Jutjat en representació del tutor o curador.

Responsabilitat civil professional

Estudi i formulació de la reclamació judicial i extra judicial derivada de la responsabilitat dels professionals en l’exercici de la seva activitat.

Defensa de les reclamacions judicials i extra judicials derivades de la responsabilitat dels professionals en l’exercici de la seva activitat.

Reclamació i defensa respecte dels professionals intervinents a l’edificació (Llei d’Ordenació de l’Edificació).

Negociacions extrajudicials

Direcció de la negociació per a la defensa dels interessos que sens confien en l’àmbit privat, en tot tipus de matèries subjectes al dret privat.

TRUQUI’NS SENSE CAP COMPROMÍS AL TELÈFON 93.215.30.20 O COMPLIMENTI EL FORMULARI QUE TROBARÀ A LA PESTANYA “CONTACTE” I ENS POSAREM EN CONTACTE AMB VOSTÈ.